относно

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

PERCEPTION има за цел да създаде профил за оценители, участващи в планирането на периода след извънредни ситуации, за да подобри готовността и реакцията. PERCEPTION ще създаде нов профил – оценител и фасилитатор по аварийно планиране (EFEP) – роля, която ще бъде поета от млади хора.

По време на проекта участниците ще могат да се възползват от проект PERCEPTION по отношение на намиране на заетост и иновативното професионално образование и обучение (ПОО), за да станат експерти в областта на управлението на извънредни ситуации. Ролята на EFEP е двойна: оценява подходите за управление на кризи и идентифицира стратегии за предотвратяване на бъдещи бедствия или ограничаване на тяхното въздействие и прилага подходи на участие, насочени към изграждане на конструктивни отношения между гражданите, предприятията и местните / регионалните власти.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

PERCEPTION има за цел да спомогне признаването на оценката и фасилитирането като основни характеристики на планирането при гражданската защита.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Взаимно признаване на квалификацията на Оценителя и фасилитатора за аварийно планиране (EFEP) във всички страни партньори чрез сертифициране от Европейската квалификационна рамка (EQF), Ниво 5.

Осигуряване на базирано на работа обучение за поне 60 младежи чрез многостепенна, мултидисциплинарна и ангажираща методология на обучение.

Разширяване възможностите за заетост на младите хора чрез създаване на нова учебна програма, разнообразяване опциите за работа в неправителствени организации (НПО), местни власти, частни компании или като самостоятелно заети.

Създаване на формати за диалог за намаляване на различията между регионалните / местните публични власти и предприемачите, по-специално в областта на безопасността при възникване на извънредна ситуация, както и по време на фазата на планиране.

Информираност относно безопасността, превенцията, намаляване на риска и изменението на климата.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Observation is the first and most powerful step towards changing teaching practices. Daily observation reveals a wealth of information about students, their competencies and skills, and the work of the teacher.