ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА

ИТАЛИЯ

GAL Escartons and Valli Valdesi (GAL EVV) е дружество с ограничена отговорност със смесен корпоративен социален капитал, с 57% собственост на публични корпорации и 43% от частни акционери. GAL EVV започва да работи през 2003 г. като компания на територия, която включва пет алпийски долини. През годините GAL, като силен представител на територията, изгради отношения с повече от 50 общини и много частни компании: създадени са важни секторни инициативи в областта на земеделието, горското стопанство и агроиндустрията. Освен това GAL участваше в интересни проекти за опознаване на местната история и култура, както и в проекти за валоризация и сътрудничество между организации и фирми.

ИСПАНИЯ

IPF International е частна компания, в южна Испания, специализирана в управлението, разработването и изпълнението на планове за обучение и популяризиране на културни събития, изкуства и образование. Основният фокус на компанията е разработването на курсове за възрастни, младежи и безработни, за да се усъвършенстват, изследват и придобият нови инструменти и умения за междукултурна комуникация и образование. IPF International подготвя и различни програми за мобилност на учители и студенти на международно ниво, съчетавайки езиково обучение и практически опит, с цел повишаване и подобряване на професионалната квалификация на младите хора и по този начин, насърчаване на техните индивидуални способности, езикови компетенции и стимулиране на предприемаческия дух.

КИПЪР

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научноизследователска и развойна дейност, която се фокусира върху насърчаването на социалните иновации, които могат да доведат до положителни промени в местните, националните, регионалните и глобалните субекти. Тези образувания включват, но не се ограничават до правителства, местни административни агенции, организации с нестопанска цел, търговски образувания и образователни институции. Екипът на CSI се състои от изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и разработчици на информационни технологии. CSI обхваща способността и капацитета за идентифициране на социалните нужди, проектиране и прилагане на адаптирани инициативи и осигуряване на устойчив растеж.

АВСТРИЯ

Auxilium е сдружение за изследвания и развитие с нестопанска цел, разположено в Грац, с цел подобряване на културния и образователен обмен между организации и институции в Европа. От 2004 г. Auxilium участва и координира много проекти за сътрудничество и обмен и стратегически партньорства в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните науки в подкрепа на основните цели на асоциацията. На тази основа Auxilium е събрал богат опит и натрупан широка експертиза в планирането и изпълнението на транснационални европейски проекти за сътрудничество. Auxilium е отговорен за педагогическите разработки, както и за стратегията за разпространение на проекти по Еразъм +.

THE NETHERLANDS

The European Centre Valuation Prior Learning (EC-VPL) was founded in 2002 and is a non-profit organisation. The Centre studies, accumulates and distributes information on every imaginable aspect of Lifelong Learning-Strategies in which the systematics of Valuation/Validation of Prior Learning (VPL) plays a structuring role. The mission of the centre is to prioritise the systematics of VPL in its functionalities for the society and its stakeholders. VPL is a system that - independent of the type of learning programme - focuses on recognising, valuing, validating and developing the competences that someone has previously learned in any type of learning environment. Personalised learning is the dynamic learning concept focused on the individual learner, which can initiate (or help initiate) and establish tailored individual learning programmes in a learning culture based on self-driven, flexible, forward-looking lifelong learning.

ИТАЛИЯ

QueSiTe srl е предприятие (МСП), разчитащо на мрежа от стабилни сътрудници в различни области. Една от основните му дейности е Гражданска защита (планиране, обучение, повишаване на осведомеността): QueSiTe придоби съответните компетенции, като работи по проекти в различен мащаб и ги прилага, за да определи методология за планиране, интегрираща елемента на превенцията с оперативни насоки за извънредни ситуации. Компанията също така организира курсове за обучение с различни цели (местни администратори, доброволци и др.), използвайки различни методологии / инструменти за обучение. По-специално, QueSiTe е патентовала дидактически игри, насочени към деца, тийнейджъри и възрастни, често използвани в рамките на курсове за обучение, които се фокусират върху превенцията, показвайки сложността при управление на извънредни ситуации и подкрепяйки „култура на безопасност“.

Националната мрежа за бизнес развитие (НМБР/ NBDN) е асоциация от 42 бизнес центъра и бизнес инкубатори. Нашата мисия е да създадем нова предприемаческа култура, да подобрим стандарта на живот чрез различни форми на подкрепа за развитието на малкия и среден бизнес и да осигурим по-големи възможности за заетост в селските и изоставащи райони на България. Създаден през 2003 г., Центърът за професионално обучение (VTC) на NBDN предоставя професионално обучение в 28 професионални сектора, 95 специалности и 179 професии, включително предприемачество, мениджмънт, маркетинг, селско стопанство, туризъм, информационни комуникации и технологии (ИКТ) и др. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.