ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το PERCEPTION είναι ένα τριετές έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το PERCEPTION όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την καινοτόμο Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για να γίνουν ειδικοί στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Ο ρόλος του Αξιολογητή και Διαμεσολαβητή στον Προγραμματισμό για Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (ΑΔΙΠΠΕΑ – EFEP) είναι διττός: αξιολόγηση προσεγγίσεων διαχείρισης κρίσεων και προσδιορισμός στρατηγικών για την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών ή τον περιορισμό των επιπτώσεών τους καθώς και εφαρμογή συμμετοχικών προσεγγίσεων που στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και τοπικών/περιφερειακών αρχών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το PERCEPTION στοχεύει να καθιερώσει την αξιολόγηση και τη διαμεσολάβηση ως βασικά και αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του PERCEPTION είναι:

Αμοιβαία αναγνώριση τoυ τίτλου ΑΔΙΠΠΕΑ (EFEP) μεταξύ όλων των χωρών εταίρων μέσω της πιστοποίησης στο επιπέδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ).

Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης μέσω εργασίας για τουλάχιστον 60 νέους μέσω μιας πολυεπίπεδης, πολυεπιστημονικής και εμβυθιστικής μεθοδολογίας κατάρτισης.

Βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της δημιουργίας ενός νέου προγράμματος σπουδών καθώς και της ενθάρρυνσης ευκαιριών απασχόλησης σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τοπικές αρχές, ιδιωτικές εταιρείες ή ως αυτοαπασχολούμενοι.

Δημιουργία μορφών διαλόγου για τη μείωση του χάσματος μεταξύ περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών και επιχειρηματιών, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας όταν προκύπτει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και κατά τη φάση σχεδιασμού.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια, την πρόληψη κινδύνων και την κλιματική αλλαγή.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Observation is the first and most powerful step towards changing teaching practices. Daily observation reveals a wealth of information about students, their competencies and skills, and the work of the teacher.